Потребителско споразумение за ползване на сайта Betnews.info

Настоящото потребителско споразумение (по-нататък наричано „споразумение“) урежда взаимоотношенията между администрацията на сайта и потребителите на този сайт.

За да използвате сайта, трябва да сте навършили 18 години. Вие носите отговорност за ползването, което означава, че сте съгласни със споразумението.

Тук са поместени правилата за ползване на ресурсите на сайта от всеки потребител (физическо личе), ползващ сайта в реално време. Всеки потребител е длъжен да се запознае с тази част за ползване на сайта.

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Предметът на настоящото споразумение е да предостави на потребителите достъп до информацията, съдържаща се на сайта.

Сайтът предоставя на потребителите достъп до електронно съдържание, което е безплатно.

Използването на материалите и услугите на сайта се урежда от нормите на действащото българско законодателство.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Администрацията на сайта има право:

Да променя правилата за използване на сайта, както и да променя съдържанието на този сайт. Промените влизат в сила от момента на публикуване на новата версия на сайта.

Да ограничи достъпа до сайта, ако потребител наруши условията на настоящото споразумение.

Потребителят има право:

Да получава достъп до съдържанието на сайта;

Да използва всички достъпни услуги на сайта;

Да задава всякакви въпроси, свързани с услугите на сайта, като попълва специален формуляр на страницата за обратна връзка.

Потребителите на сайта се задължават:

Да не предприемат действия, които могат да се считат за нарушаване на нормалната работа на сайта;

Да не разпространяват с помощта на сайта поверителна и защитена информация за физически или юридически лица;

Да не използват сайта за разпространение на рекламна информация, освен със съгласието на администрацията на сайта;

Да не качват съдържание, което е незаконно, нарушава правата на трети страни, насърчава насилието, жестокостта, омразата и/или дискриминацията на расова, етническа, полова, религиозна, социална основа; съдържа неточна информация и/или обиди към конкретни лица, организации и органи;

Да не подтикват към извършване на незаконни действия, както и не съдействат на лица, чиито действия са насочени към нарушаване на ограниченията и забраните, които са забранени от българското законодателство.

На потребителя е забранено да:

  • Използва всякакви устройства, програми, процедури, алгоритми и методи, автоматични устройства или еквивалентни ръчни процеси за достъп, придобиване, копиране или проследяване на съдържанието на сайта;
  • Нарушава правилното функциониране на сайта;
  • Използва сайта и неговото съдържание за всякакви цели, забранени от законодателството, както и подбуждане към всяка незаконна или друга дейност, която нарушава правата на сайта или други лица.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Сайтът и съдържанието се притежават и управляват от администрацията на сайта.

Съдържанието на сайта не може да се копира, публикува, възпроизвежда, предава или разпространява по какъвто и да е начин, както и да се публикува в глобалната мрежа, без предварителното писмено съгласие на администрацията на сайта.

Информацията, публикувана на сайта, не трябва да се тълкува като промяна на настоящото споразумение.

ОТГОВОРНОСТ

Всички загуби, които потребителят може да претърпи, в случай на умишлено или безразсъдно нарушение на която и да е разпоредба от настоящото споразумение, както и поради неоторизиран достъп до комуникациите на друг потребител, не се възстановяват от администрацията на сайта.

Администрацията на сайта не носи отговорност за:

Забавяния или повреди в процеса на извършване на операция, произтичащи от непреодолима сила, както и всеки случай на неизправности в телекомуникационните, компютърните, електрическите и други свързани системи.

Правилното функциониране на сайта, ако потребителят няма необходимите технически средства, за да го използва, а също така не носи никаква отговорност да предоставя на потребителите такива средства.

НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАТЕЛСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Администрацията на сайта има право, без предварително уведомяване на потребителя, да прекрати и/или да блокира достъпа до сайта, ако потребителят е нарушил настоящото споразумение или условията за използване на сайта, съдържащи се в други документи, както и в случай на прекратяване на сайта или поради технически проблем.

Администрацията на сайта не носи отговорност пред потребителя или трети страни за прекратяване на достъпа до сайта, в случай на нарушение от страна на потребителя на която и да е разпоредба от настоящото споразумение или друг документ, съдържащ условията за използване на сайта.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Администрацията на сайта не приема насрещни предложения от потребители относно промени в това потребителско споразумение.

Потребителските отзиви, публикувани на сайта, не са поверителна информация и могат да се използват от администрацията на сайта без ограничения.

Текущата версия на потребителското споразумение е в сила от 19 юни 2021 година.