Политика за поверителност на сайта Betnews.info

Този документ (наричан по-долу "поверителност") представлява правилата за използване от администрфацията на сайта на данни от интернет потребителите (наричани по-долу "потребител"), събрани с помощта на сайта betnews.info (по-долу наричан "сайтът/а").

1. Обработване на данни

1.1. С използването на сайта ние не събираме Вашите лични данни.

1.2. Всички данни, събрани от сайта, се предоставят и получават в безлична форма (по-нататък - „анонимизирани данни“).

1.3. Анонимизираните данни включват следната информация, която не Ви идентифицира:

1.3.1. Информация, която предоставяте сами за себе си, използвайки онлайн формуляри и програмни модули на сайта, включително Вашето име или имейл адрес.

1.3.2. Данни, които се предават в анонимна форма в автоматичен режим, в зависимост от настройките на софтуера, който използвате.

1.4. Администрацията има право да установи изисквания за състава на анонимните потребителски данни, които се събират с помощта на сайта.

1.5. Ако определена информация не е маркирана като необходима, нейното предоставяне или разкриване се извършва от потребителя по свое усмотрение. В същото време Вие давате информирано съгласие на неограничен брой лица за достъп до такива данни. Посочените данни стават обществено достъпни от момента на подаване.

1.6. Администрацията не проверява точността на предоставените данни, вярвайки, че потребителят действа добросъвестно, разумно и полага всички необходими усилия, за да поддържа тази информация актуална и дава всички необходими съгласия за използването ѝ.

1.7. Вие признавате и приемате възможността за използване на софтуер на трети страни на сайта, в резултат на което такива лица могат да получават и предават данните, посочени в точка 1.3, в анонимизирана форма.

1.8. Условията за събиране на анонимизирани данни, с помощта на софтуер на трети страни, се определят директно от техните притежатели на авторски права и могат да включват:

  • данни за браузъра (тип, версия, cookies);
  • данни и местоположение на устройството;
  • данни на операционната система (тип, версия, разделителна способност на екрана);
  • данни за заявка (време, източник на препратка, IP адрес).

1.9. Администрацията не носи отговорност за процедурата по използване на анонимни потребителски данни от трети страни.

2. Цели на обработката на данни

2.1. Администрацията използва данните за следните цели:

2.1.1. Обработка на входящи заявки и комуникация с потребителя;

2.1.2. Информационни услуги, включително разпространение на реклама и информационни материали;

2.1.3. Статистически изследвания;

2.1.4. Насочване на рекламни материали, поместени на сайта.

3. Изисквания за защита на данните

3.1. Администрацията съхранява данни и осигурява тяхната защита от неоторизиран достъп и разпространение в съответствие с вътрешните правила и разпоредби.

3.2. По отношение на получените данни се запазва поверителност, с изключение на случаите, когато те са публично достъпни от потребителя, както и когато технологиите и софтуерът на трети страни, използвани на сайта или настройките на използвания от потребителя софтуер, предоставят за открит обмен с тези лица и / или други участници и потребители на интернет.

3.3. За да подобри качеството на работа, администрацията има право да съхранява регистрационни файлове за действия, извършени от потребителя като част от използването на сайта за 1 (една) година.

4. Предаване на данни

4.1. Администрацията има право да прехвърля данни на трети страни в следните случаи:

  • Потребителят е изразил съгласието си за такива действия, включително случаите, когато потребителят прилага настройките на използвания софтуер, които не ограничават предоставянето на определена информация;
  • Прехвърлянето е необходимо като част от използването от страна на потребителя на функционалността на сайта;
  • Прехвърлянето се изисква в съответствие с целите на обработката на данните;
  • По искане на съд или друг упълномощен държавен орган, в рамките на установената от закона процедура;
  • За защита на правата и законните интереси на администрацията във връзка с нарушенията, извършени от потребителя.

5. Промени в Политиката за поверителност

5.1. Тази политика може да бъде променена или прекратена от администрацията едностранно, без предварително известие на потребителя. Новата версия на политиката влиза в сила от момента на публикуването ѝ на сайта, освен ако новата версия на политиката не предвижда друго.

Текущата версия на политиката за поверителност е в сила от 19 юни 2021 година.